ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ИГРА "Колелото на печалбите"

НА "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

Играта се организира от "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД, ЕИК 205312778, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул "Иван Вазов № 38, наричано по долу за краткост "ЕПСА/Организатора/.

 

ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА.

2.1. Организаторът предоставя възможност на участниците, когато използват "EasyPay карта", да участват в Играта и възможност да спечелят парична награда, при спазване на настоящите Правила за участие в Играта ("Правила/та"). Играта се провежда под надслов "Колелото на печалбите", като паричните награди са осигурени и се предоставят безвъзмездно от Организатора.

2.2. Броя на наградите и размера им са описани в "Приложение 1 - Списък награди и срокове на играта".

 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Началото на провеждане и края на Играта са описани в "Приложение 1 - Списък награди и срокове на играта"

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството чрез приложението "Viber" чрез услугата "EasyPay карта".

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия:

5.1.1. Лицето притежава издадена "EasyPay карта" и сметка, разполага с наличност по картата си и извършва платежни операции (трансакции) с картата " получаване на приход по свързаната с картата сметка или извършва плащания на ПОС терминал с картата;

5.1.2. Лицето е активирало услугата "EasyPay карта" в приложението "Viber" за проследяване на движения по сметката и генериране на справки за наличност.

5.2. За нови клиенти, издаването на "EasyPay карта" се заявява в офиси на "Изипей" АД, списък с които е публикуван на адрес: https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list_ezp. Активирането на услугата "EasyPay карта" в приложението "Viber" за проследяване на движения по сметката и генериране на справки за наличност се заявява към момента на издаване на картата. Регистрацията за услугата "EasyPay карта" в приложението "Viber" се потвърждава от потребителя.

5.3. Участието в Играта е безплатно.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участието в Играта се реализира в периода посочен в част 3, както следва:

6.1. Колелото, посредством което се провежда Играта, е с 12 сектора, като наградите, показани в секторите, се визуализират на случаен принцип преди всяко завъртане на Колелото. Има сектори, които не носят награда.

6.2. Възможността за завъртане на Колелото се генерира в услугата "EasyPay карта" в приложението "Viber" при следните условия:

     Получаване на приход по картата (до 3 възможности за завъртане на Колелото на календарен месец); При захранване на сметката с карта, регистрирана в профила в ePay.bg на участника, не се предлага възможност за завъртане на Колелото.

     Всяко плащане на ПОС терминал дава възможност за завъртане на Колелото. Участникът получава нотификация в услугата "EasyPay карта" в приложението "Viber", че може да завърти Колелото, както и броя завъртания, с които разполага.

6.3. Под трансакция/и с карта се разбира извършване на плащане на стоки или услуги във физически търговски обекти чрез терминални устройства ПОС, обозначени с търговската марка на "EasyPay картата".

6.4. Счита се, че с първото си завъртане на Колелото по реда, посочен в т. 6.6, съответният Участник се регистрира за участие в Играта и приема и се съгласява с настоящите Правила, като се задължава да ги спазва. Регистрацията за участие в Играта е еднократна и важи за целия период на провеждане на Играта, посочен в т. 3.1.

6.5. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната Игра.

6.6. Чрез бутона "Завърти" участникът стартира виртуалното завъртане на Колелото. Участникът има възможност да спре Колелото с бутон "Стоп". Ако бутонът "Стоп" не бъде натиснат Колелото ще спре автоматично след произволно време, не по-кратко от 5 секунди след натискане на бутона "Завърти". Ако след завъртането, Колелото спре върху сектор с награда, участникът печели наградата, изписана върху съответния сектор.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА.

7.1. Броят и размерът на отделните награди за периода на Играта са посочени в приложение-таблица "Приложение 1 - Списък награди и срокове на играта" към настоящите Правила.

7.2. Печелившите в Играта участници ще получават своите спечелените награди директно по сметката си към своята"EasyPay карта", в момента на печалбата.

 

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник или

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организатора..

8.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

8.3. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си www.epsa.media или във Viber, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

8.4. С включването си в Играта всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Играта Организаторът има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от Организатора, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора.

 

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта и съответно получаване на награда по указания в настоящите правила ред, включително - определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора.

9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно: три имена, телефонен номер, последни 4 цифри от номер на платежна карта и IBAN на платежна сметка, както и други данни, събрани във връзка с нормативни изисквания, да бъдат обработвани от Организаторът за посочените в т. 9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от Организатора, в качеството му на победител.

9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването.

9.5. Организаторът изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Играта лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение.

9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от Организаторът, както и начините за упражняване на посочените в настоящата ЧАСТ 9 права може да бъде получена посредством "Политика за поверителност и защита на личните данни", достъпна на сайта на Организаторa.

 

 

ЧАСТ 10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

10.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес www.epsa.media или във "Viber" и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

10.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

10.3. Настоящите Правила могат" да бъдат променяни или допълвани, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес www.epsa.media или във "Viber". Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Организатора за промени в настоящите правила.

10.4. Организаторът, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък (в случай че печалбата подлежи на облагане с данък по смисъла на настоящата точка) въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на Организатора. Всеки спечелил награда получава по картата си сума, за която е преведен дължимия данък.

10.5. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения.

10.6. С приемането на тези ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходими лични данни на участника.

10.7. Спорове между Организаторът и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

 

 

гр. София, 02-2024 г.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК НАГРАДИ И СРОКОВЕ НА ИГРАТА

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК НАГРАДИ И СРОКОВЕ НА ИГРАТА
Общ брой награди Размер на наградата /лв./ Начална дата Крайна дата
3 20.00 2024-02-14 2024-03-30
5 10.00 2024-02-11 2024-03-30
20 5.00 2024-02-08 2024-03-30
200 2.00 2024-02-10 2024-03-30
230 1.50 2024-02-08 2024-03-15
280 1.00 2024-02-06 2024-03-15
350 0.50 2024-02-07 2024-03-15
150 1.00 2024-01-25 2024-03-15
200 2.00 2024-01-22 2024-03-15
200 1.50 2024-01-23 2024-03-15
300 0.50 2024-01-22 2024-02-29